Müügilepingute üldtingimused Müügilepingute üldtingimused In case of any discrepancies between Estonian and English text, the Estonian text shall prevail Müügilepingute üldtingimused

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AGREEMENT

 

 1. ÜLDTINGIMUSTE EESMÄRK

  Müügilepingu üldtingimused määravad kindlaks Saint-Gobain Glass Estonia SE (Müüja) poolt kliendile (Ostja) müüdava kauba müügi üldtingimused. Pooled võivad kokku leppida täiendavates kauba müügi eritingimustes.

   

 2.  MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

  Müügileping sõlmitakse kas eraldiseisva müügilepingu sõlmimise teel või pakkumise, tellimuse ja tellimuse kinnituse esitamise teel (nii eraldiseisvat müügilepingut kui tellimuse kinnitust nimetatakse edaspidi müügilepinguks). Müüja esitab Ostjale pakkumise, mis kehtib kaks kuud alates pakkumise tegemise kuupäevast, kui pakkumises ei ole näidatud teisiti.  Pakkumise esitamisega ei võta Müüja endale veel kauba tarnimise kohustust. Ostja esitab pärast pakkumisega tutvumist siduva tellimuse ning müügileping loetakse sõlmituks Müüja poolt Ostjale tellimuse kinnituse esitamisest.

  Sõlmitud lepingust võib Ostja taganeda üksnes Müüja nõusolekul ning tingimusel, et Ostja hüvitab Müüjale müügilepingust taganemisega seotud kulud.

   

 3. KAUBA ÜLEANDMINE

  Kauba üleandmine toimub vastavalt Ostja ja Müüja kokkuleppele kas CMR-saatelehe täitmisega vedaja poolt Kauba vedajale üleandmisel, kui Kauba Ostjani toimetamise korraldab Ostja, või arve-saateleht allkirjastamisega Ostja esindaja poolt, kui Kaup toimetatakse Ostjani Müüja poolt või Müüja korraldusel. CMR-saatelehel või arve-saatelehel tuleb märkida puudused kauba koguses ja kauba esmase ülevaatuse käigus selguvad puudused kauba kvaliteedis. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Ostjale üle kauba üleandmisest. Juhul, kui Ostja või Ostja poolt valitud vedaja ei võta kokkulepitud ajal kaupu vastu, läheb kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise risk üle kokkulepitud kauba vastuvõtmise ajast.

  Kui müügilepingus ei ole kokku lepitud teisiti, antakse kaubad üle müügilepingus sätestatud ajal Müüja tegevuse asukohas ning Ostja vastutab kaupade laadimise ja transpordi eest. Kauba omand läheb Ostjale üle alles pärast kauba müügihinna täielikku tasumist.

   

 4. MÜÜGIHINNA TASUMINE

  Ostja kohustub tasuma müügihinna müügilepingus toodud tähtajaks arvel näidatud Müüja arveldusarvele. Kui arvel näidatud tähtajaks ei ole müügihind Müüja arvele laekunud, kohustub Ostja tasuma viivist 0,1 % tasumata summast päevas iga viivitatud päeva eest. Ettemaksu tasumisega viivitamise korral pikeneb tasumisega viivitamise aja võrra automaatselt tellimuse täitmise tähtaeg. Ettemaksu tasumisega viivitamist enam kui 10 päeva loetakse oluliseks müügilepingu rikkumiseks.

   

 5. KAUBA KVALITEET

  Kaup peab vastama müügilepingus kokkulepitud tingimustele, Müüja kehtivas kvaliteedisüsteemis kehtestatud nõuetele ning kauba spetsifikatsioonile. Müüja vastutab Ostja ees ka kauba tootmisel kasutatud alltöövõtjate tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

  Ostja kohustub kaupa kontrollima kauba vastuvõtmisel ja teavitama Müüjat koheselt puuduste olemasolust. Puuduste osas, mida pole kauba vastuvõtmisel võimalik välja selgitada, kohustub Ostja Müüjat teavitama puuduse avastamisest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast puuduse avastamist. Kui Ostja ei teata avastatud puudustest eelnimetatud tähtaegade jooksul, kaotab Ostja õiguse esitada nõudeid vastava puuduse osas. Kui Ostja on Müüjat puudustest tähtaegselt teavitanud, kõrvaldab Müüja kauba puudused või asendab puudustega kauba mõistliku aja jooksul.

   

 6. MÜÜJA VASTUTUS

  Müüja vastutab üksnes oma süülise tegevuse läbi Ostjale tekkinud otsese varalise kahju eest. Müüja vastutus on alati piiratud Müüjale konkreetse müügilepingu alusel makstava müügihinna suurusega.

  Juhul, kui kaupa ei paigalda Müüja, ei vastuta Müüja kauba ebaõigest paigaldusest tuleneva kahju eest. 

  Müüja ei vastuta Ostja ees vääramatust jõust tingitud viivituse või kahjude eest. Vääramatuks jõuks loetakse lisaks seaduses sätestatule ka Müüja või Müüja alltöövõtjatega seotud streigid, töösulud ning muud kollektiivsetest töötülidest tulenevad lepingu täitmise takistused.

  Ostja kinnitab, et temale Kauba müügi suhtes ei ole kehtestatud mis tahes rahvusvahelisi sanktsioone ning kohustub Müüjat koheselt teavitama vastavate sanktsioonide kehtestamisest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Kauba tarnimata jätmise eest, kui Ostjale Kauba müüki piirab mis tahes rahvusvaheline sanktsioon.

   

 7. INFORMATSIOONI ESITAMINE

  Ostja kohustub andma Müüjale müügilepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni. Pooled kohustuvad teavitama teineteist müügilepingu nõuetekohast täitmist takistada võivatest asjaoludest.

  Pooled kohustuvad hoidma teineteiselt müügilepingu sõlmimise ja müügilepingu täitmise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena müügilepingu kehtivuse ajal ja pärast müügilepingu lõppemist.

  Kaupadega seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Müüjale.

   

 8. LEPINGU LÕPETAMINE

  Poolel on õigus müügilepingust taganeda kui teine pool on müügilepingut oluliselt rikkunud. Juhul, kui on vaidlus müügilepingu olulise rikkumise ja müügilepingust taganemise üle, on Müüjal õigus peatada Ostja tellimuse täitmine kuni vastava vaidluse lahenemiseni ning tellimuse täitmise peatamisest tulenevat tellimuse täitmise edasilükkumist ei loeta Müüja poolseks müügilepingu rikkumiseks. 

  Müüjal on õigus müügilepingust taganeda kui Ostja suhtes on esitatud pankrotiavaldus. Kumbki Pool võib müügilepingust taganeda, kui vääramatu jõu tõttu on müügilepingu täitmine takistatud enam kui 6 kuud.

   

 9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  Käesolevatele üldtingimustele ja müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. Käesolevate üldtingimuste või müügilepingute täitmisel tekkivad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel.  Kui läbirääkimistel Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendab vaidluse Tartu Maakohus.

   

 10. MUUD TINGIMUSED

  Käesolevad üldtingimused on koostatud eesti ja inglise keeles. Mis tahes vastuolu esinemisel eesti- ja ingliskeelse versiooni vahel lähtutakse eestikeelsest versioonist.

   

 1. OBJECTIVE OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS

  The General Terms and Conditions of a sale agreement specify the general terms and conditions of the sale of products by Saint-Gobain Glass Estonia SE (the Seller) to its customer (the Buyer). The parties can agree upon additional special terms and conditions of the sale of the products.

   

 2. ENTRY INTO SALE AGREEMENT

  The sale agreement shall be entered into either through conclusion of a separate sale agreement or submission of an offer, order and order confirmation (the separate sale agreement as well as order confirmation are hereinafter referred to as sale agreement). The Seller shall submit to the Buyer an offer, which shall be valid for two months as of the day of the offer, unless otherwise set out in the offer. Under submission of the offer the Seller shall not assume an obligation to supply the products. After familiarization of the Buyer with the offer, the Buyer shall submit a binding order, and the sale agreement shall be deemed as concluded as of submission of an order confirmation by the Seller to the Buyer. The Buyer can withdraw from the concluded agreement only upon consent of the Seller and on a condition that the Buyer shall compensate to the Seller for costs related to the withdrawal from the sale agreement.

   

 3. DELIVERY OF PRODUCTS

  The products shall be delivered as set out in the sale agreement either by completion of the CMR consignment note by the carrier upon delivery of products to the carrier, in case the Buyer organizes the delivery of the products to the Buyer; or upon signing of an invoice-delivery note by a representative of the Buyer, in case the products are delivered to the Buyer by the Seller or the transport is organized by the Seller. Any lack and quality deficiency occurring during a first inspection of the products shall be specified in the CMR consignment note or invoice-delivery note. The risk of accidental destruction and damage of the products shall be transferred to the Buyer as of delivery of the products. Shall the Buyer fail to receive the products on the agreed time, the risk of accidental destruction and damage of the products shall be transferred as of the agreed time of receipt of the products.

  Unless otherwise agreed in the sale agreement, the products shall be delivered on the time agreed upon in the sale agreement, in the location of the Seller, and the Buyer shall be liable for loading and transportation of the products. The ownership of the products shall be transferred to the Buyer as of payment of a full purchase price of the products.

   

 4. PAYMENT OF PURCHASE PRICE

  The Buyer shall undertake to pay the purchase price by the time specified in the sale agreement to the Seller’s bank account set out in an invoice. Shall the purchase price not be transferred to the Seller’s bank account by the time set out in the invoice, the Buyer shall undertake to pay the late payment interest at the rate of 0.1% of the amount due per each delayed day. Upon any delay in prepayment, the term of execution of the order shall be automatically prolonged by the time of delay. The delay in the prepayment exceeding 10 days shall be deemed a material breach of the sale agreement.

   

 5. QUALITY OF PRODUCTS

  The products shall be in conformity with the terms and conditions agreed upon in the sale agreement and an applicable quality system of the Seller, and specifications of the products. The Seller shall be also liable to the Buyer for activities of subcontractors involved upon production of the products as for its own activities.

  The Buyer shall undertake to inspect the products upon receipt thereof and immediately inform the Seller of any deficiencies. With regard to the deficiencies, which cannot be determined upon receipt of the products, the Buyer shall undertake to inform the Seller of determination of such deficiencies not later than within 7 days as of determination of the deficiencies. Shall the Buyer fail to inform of the determined deficiencies within the aforementioned time, the Buyer shall lose its right to file any claims regarding the respective deficiency. Shall the Buyer duly inform the Seller of the deficiencies, the Seller shall eliminate the product deficiencies or substitute the defective products within reasonable time.

   

 6. SELLER’S LIABILITY

  The Seller shall be only liable for direct monetary damages caused to the Buyer through the Seller’s wrongful activities.  The Seller’s liability shall be always limited to the amount of the purchase price, subject to payment to the Seller under the certain sale agreement.

  If the products shall not be installed by the Seller, the Seller shall not be liable for damages arising from incorrect installation thereof.

  The Seller shall not be liable to the Buyer for delays or damages caused due to force majeure. In addition to provisions of the law, strikes, lock-outs and other impediments to performance of the agreement arising from collective employment conflicts, which are all related to the Seller or the Seller’s subcontractors, shall be also deemed force majeure.

  The Buyer warrants that there are no international sanctions set out which would apply in case of sale of products to the Buyer and undertakes to immediately inform the Seller about the adoption of such sanctions. The Seller shall in no event be liable for failure to supply the products in case the sale of products to the Buyer is limited due to any international sanction.

   

 7. SUBMISSION OF INFORMATION

  The Buyer shall undertake to provide the Seller with information necessary for performance of the sale agreement. The parties shall undertake to inform the other party of any circumstances, which may impede due performance of the sale agreement.

  The parties shall undertake to maintain as confidential information received from the other party within the course of conclusion and performance of the sale agreement within the term of validity of the sale agreement and after termination thereof.

  Intellectual property rights regarding the products belong to the Seller.

   

 8. TERMINATION OF AGREEMENT

  The party shall be entitled to withdraw from the sale agreement, if the other party shall materially breach the sale agreement. In case of any dispute regarding a material breach of the sale agreement and withdrawal from the sale agreement, the Seller shall be entitled to suspend execution of the Buyer’s order until the respective dispute shall be resolved, and postponement of execution of the order arising from suspension of execution of the order shall not be deemed violation of the sale agreement by the Seller.

  The Seller shall be entitled to withdraw from the sale agreement, if a bankruptcy petition shall be filed with regard to the Buyer. Either party can withdraw from the sale agreement, if performance of the sale agreement due to force majeure shall be impeded for more than 6 months.

  Shall the sale agreement be terminated due to reasons deriving from the Buyer, the Buyer shall undertake to compensate the Seller for all damages arising from termination of the sale agreement.

   

 9. DISPUTE RESOLUTION

  The General Terms and Conditions of a sale agreement shall be governed by the laws of the Republic of Estonia. Disputes arising upon performance of The General Terms and Conditions of a sale agreement and sales agreement shall be initially resolved through negotiations. Shall the parties fail to reach an agreement, the dispute shall be resolved in the Tartu County Court.

   

 10. OTHER TERMS

  These General Terms and Conditions of a sale agreement are drafted in Estonian and English. In case of any discrepancies between Estonian and English text, the Estonian text shall prevail.

Ettevõttest
Saint-Gobain Sekurit Eesti toodab lamineeritud esiklaase ja karastatud küljeklaase kõigile populaarseimatele tänapäevastele sõidukitele.

Standardid
Karastatud küljeklaasid ja lamineeritud esiklaasid vastavad Euroopa regulatsioonile R43 ja Ameerika ohutusstandardile ANSI.

Sertifikaadid
Oleme sertifitseeritud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite kohaselt.

Müügileping
Müügilepingu üldtingimused määravad kindlaks Saint-Gobain Glass Estonia SE (Müüja) poolt kliendile (Ostja) müüdava kauba müügi üldtingimused. Müügilepingu tingimuste täistekst.

Kontaktandmed
Saint-Gobain Sekurit Eesti
Aadress: Kirde 2, 61506 ELVA, Eesti
Telefon: +372 730 3300
Faks: +372 730 3333
Saada e-mail:

Koduleht aara.ee

Müügilepingute üldtingimused

Müügilepingute üldtingimused

Müügilepingute üldtingimused EE EN ( pdf 0,3Mb)

Müügilepingute üldtingimused

www.sekurit.ee © 2021 Saint-Gobain Glass Estonia SE »